Високоградба

Изградба на објекти од областа на високоградба со комплетна изведба на:

  • припремни работи;
  • земјени работи;
  • бетонски работи;
  • армирачки работи;
  • крово-покривачки работи;
  • ѕидарски работи;
  • изолатерски работи;