Нискоградба

Изградба на објекти од областа на нискоградба со комплетна изведба на:

  • ископ, подобрување на земјиште, насипување (земјени работи);
  • изведба на водоводни и канализациони мрежи;
  • бетонски одводни цевки од различни профили;
  • базени за вода;