ISO стандарди

Политика за ИМС 
1

Основна дејност?

Основна дејност е производство и вградување на бетони од сите типови, бетонски цевки за канализации како и нивна изведба, бетонски блокови, изведба на разни објекти од нискоградба, патишта и пропусти, водоводни и канализациони системи, изведба на разни објекти од високоградба, изградба на индивидуални станбени објекти.

2

Главна цел?

Главна цел на раководството и вработените е испорака на продукти и обезбедување услуги на своите клиенти што одговараат на сите нормативни барања и се со висок квалитет.

3

Производство и производ?

Производство и производ кое ги задоволува стандардите за заштита на природата и околината како и здравјето на вработените и луѓето.

4

Непрекинат степен

Непрекинато се следи степенот на задоволство на клиентите и ги анализира нивните препораки, барања и рекламации и истите ги употребува за подобрување на карактеристиките на продуктот и за усовршување на интегрираниот менаџмент систем.

5

Тим?

Се одржува тим од квалификувани и мотивирани извршители и води сметка за одржување на пријатна работна средина, пришто секој извршител да биде свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и просперитетот на фирмата.

6

Грижа и согласност?

Се води грижа за задоволство на вработените. Се грижиме за долготрајна и квалитетна соработка со нашите добавувачи, со цел обезбедување на квалитетни производи и услуги. Секогаш работиме во согласност со постоечките законски прописи, со обврска за зачувување на животната средина.